OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

OBSAH:

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ELEKTRONICKY POSKYTOVANÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 3. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV
 4. PODMÍNKY A TERMÍNY PLATEB ZA ZBOŽÍ
 5. CENA, PODMÍNKY A TERMÍNY DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
 6. REKLAMACE
 7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ REKLAMACÍ, VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ A PODMÍNKY PŘÍSTUPU K TĚMTO METODÁM
 8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (TÝKÁ SE KUPNÍCH SMLUV UZAVŘENÝCH OD 25. PROSINCE 2014)
 9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 11. VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Internetový obchod www.lou.cz dbá na dodržování práv spotřebitele. Spotřebitel se nemůže zříci práv, která mu přísluší na základě Zákona o ochraně spotřebitele. Ustanovení smluv, která jsou pro spotřebitele méně příznivá než ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele, jsou neplatná a místo nich jsou uplatňovány předpisy Zákona o ochraně spotřebitele. Ustanovení těchto obchodních podmínek proto nemají za účel vyloučit nebo omezit jakákoli práva spotřebitelů, která jim přísluší podle závazných právních předpisů, a veškeré pochybnosti je nutné interpretovat ve prospěch spotřebitele. V případě případného rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek s výše uvedenými předpisy mají přednost tyto předpisy a je nutné je uplatňovat.

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Internetový obchod, dostupný na internetové adrese www.lou.cz, je provozován společníky, kteří společně provozují ekonomickou činnost na základě společenské smlouvy o občanské společnosti pod názvem LOU Společnost s ručením omezeným ul. Usługowa 5, 64-100 Leszno Okresní soud Poznaň-Nové Město a Wilda v Poznani Základní kapitál: PLN. KRS: 0001039749, NIP: 6972311618, REGON: 302689485.
  2. Tyto obchodní podmínky jsou určeny jak spotřebitelům, tak podnikatelům používajícím internetový obchod, nestanoví-li příslušné ustanovení obchodních podmínek jinak a není-li určeno výhradně spotřebitelům nebo podnikatelským subjektům.
  3. Správcem osobních údajů, které jsou v internetovém obchodě zpracovávány v souvislosti s realizací ustanovení těchto obchodních podmínek, je prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem, v rozsahu a na základě principů a pravidel uvedených v podmínkách ochrany osobních údajů, zveřejněných na stránkách internetového obchodu. Podmínky ochrany osobních údajů obsahují především pravidla týkající se zpracování osobních údajů správcem v internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv osob, kterých se údaje týkají, a také informací v oblasti používání souborů cookies a analytických nástrojů v internetovém obchodě. Používání internetového obchodu, včetně provádění nákupu, je dobrovolné. Stejně tak je poskytování osobních údajů uživatelem internetového obchodu nebo jeho zákazníkem dobrovolné, s výhradou výjimek uvedených v podmínkách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti prodávajícího).
  4. Definice:
   1. PRACOVNÍ DEN – jeden den od pondělí do pátku, s vyloučením státních svátků a dnů pracovního klidu.
   2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný v internetovém obchodě, jehož vyplnění umožňuje vytvoření účtu.
   3. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ – elektronicky poskytovaná služba, interaktivní formulář dostupný v internetovém obchodě, umožňující podání objednávky, zejména prostřednictvím přidání zboží do elektronického košíku a stanovení podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu dopravy a platby.
   4. ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, a v případech předpokládaných ve všeobecně platných předpisech také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní schopnost; - která uzavřela nebo má v úmyslu uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím.
   5. OBČANSKÝ ZÁKONÍK – občanský zákoník, zákon ze dne 23. dubna 1964 (zák. z roku 2020 pol. 1145).
   6. ÚČET – elektronicky poskytovaná služba, souhrn zásob v elektronickém IT systému poskytovatele služeb, označený individuálním názvem (uživatelské jméno) a heslem uživatele, ve kterém jsou shromážděny údaje poskytnuté uživatelem a informace o jeho objednávkách v internetovém obchodě.
   7. NEWSLETTER – elektronicky poskytovaná služba, elektronická distribuční služba poskytovaná poskytovatelem služeb prostřednictvím elektronické pošty (e-mail), která umožňuje všem uživatelům, kteří ji využívají, automatické pravidelné získávání obsahu dalších vydání newsletteru obsahujícího informace o zboží, novinkách a akcích v internetovém obchodě.
   8. ZBOŽÍ – movitá věc, dostupná v internetovém obchodě, která je předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím.
   9. OBCHODNÍ PODMÍNKY – tyto obchodní podmínky internetového obchodu.
   10. INTERNETOVÝ OBCHOD – internetový obchod poskytovatele služeb, dostupný na internetové adrese: www.lou.cz.
   11. PRODÁVAJÍCÍ, POSKYTOVATEL SLUŽEB – společníci provozující ekonomickou činnost na základě občanské společnosti pod názvem LOU Společnost s ručením omezeným ul. Usługowa 5, 64-100 Leszno Okresní soud Poznaň-Nové Město a Wilda v Poznani Základní kapitál: PLN. KRS: 0001039749, NIP: 6972311618, REGON: 302689485.
   12. KUPNÍ SMLOUVA – kupní smlouva na zboží, uzavíraná nebo uzavřená mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu.
   13. ELEKTRONICKY POSKYTOVANÉ SLUŽBY – služby poskytované elektronickou cestou, prostřednictvím internetového obchodu, poskytovatelem služeb ve prospěch uživatele.
   14. UŽIVATEL – (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, a v případech předpokládaných ve všeobecně platných předpisech také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní schopnost; - která využívá nebo má v úmyslu využívat elektronicky poskytované služby.
   15. ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE – zákon ze dne 30. května 2014 o ochraně spotřebitele (zák. z roku 2020, pol. 287).
   16. OBJEDNÁVKA – vyjádření vůle zákazníka, podávané prostřednictvím objednávkového formuláře, vedoucí bezprostředně k uzavření kupní smlouvy na zboží s prodávajícím.
 2. ELEKTRONICKY POSKYTOVANÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
  1. V internetovém obchodě jsou dostupné následující elektronicky poskytované služby: účet, objednávkový formulář a newsletter.
   1. Účet – používání účtu je možné výhradně po současném splnění následujících kroků – (1) vyplnění registračního formuláře a (2) kliknutí na pole „Zaregistrovat účet“. Do registračního formuláře je nutné zadat následující údaje uživatele: jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, číslo popisné/číslo bytu, PSČ, město, stát), e-mail, kontaktní telefonní číslo a heslo. V případě uživatelů, kteří nejsou spotřebiteli, je nutné uvést také název firmy a DIČ. Přihlášení k účtu je možné také prostřednictvím vlastního účtu v aplikaci Facebook.
    1. Elektronicky poskytovaná služba „Účet“ je poskytována bezplatně a na dobu neurčitou. Uživatel může – kdykoli a bez uvedení důvodu – odstranit účet (zrušit účet) prostřednictvím odeslání příslušné žádosti poskytovateli služeb, zejména elektronickou poštou na adresu: kontakt@lou.cz, nebo také písemně na adresu: ul. Usługowa 5, 64-100 Leszno.
   2. Objednávkový formulář – použití objednávkového formuláře začíná v době, kdy zákazník přidá v internetovém obchodě první výrobek do elektronického nákupního košíku. Podání objednávky proběhne poté, co zákazník splní současně následující dva kroky – (1) vyplní objednávkový formulář a (2) klikne na stránkách internetového obchodu na pole „Odeslat objednávku“ – do této chvíle je možné upravovat zadané údaje (za tímto účelem je možné se řídit zobrazovanými pokyny a informacemi dostupnými na stránkách internetového obchodu). Do objednávkového formuláře je nutné zadat následující údaje zákazníka: jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, číslo popisné/číslo bytu, PSČ, město, stát), e-mail, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se kupní smlouvy: zboží, počet kusů, místo a způsob dopravy, platební podmínky. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je nutné uvést také název firmy a DIČ.
    1. Elektronicky poskytovaná služba „Objednávkový formulář“ je poskytována zdarma, má jednorázový charakter a končí v době podání objednávky jeho prostřednictvím, nebo v době předčasného ukončení tvorby objednávky ze strany uživatele.
   3. Newsletter – používání newsletteru následuje po současném splnění tří následujících kroků: – (1) zadání adresy elektronické pošty (e-mail), na kterou mají být zasílána další vydání newsletteru, do záložky „Newsletter“ na stránce internetového obchodu, (2) kliknutí na symbol „✉“ a (3) potvrzení zájmu o přihlášení k newsletteru kliknutím na potvrzující odkaz, který bude automaticky zaslán na uvedenou adresu elektronické pošty. K odběru newsletteru se lze přihlásit také označením příslušného zaškrtávacího políčka během zakládání účtu – v době vytvoření účtu bude uživatel přihlášen k odběru newsletteru.
    1. Elektronicky poskytovaná služba „Newsletter“ je poskytována bezplatně a na dobu neurčitou. Uživatel se může – kdykoli a bez uvedení důvodu – odhlásit z newsletteru (zrušit newsletter) prostřednictvím odeslání příslušné žádosti poskytovateli služeb, zejména elektronickou poštou na adresu: kontakt@lou.cz, nebo také písemně na adresu: ul. Usługowa 5, 64-100 Leszno.
  2. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s IT systémem, který používá poskytovatel služeb: (1) počítač, laptop nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) internetový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 nebo vyšší, Internet Explorer verze 10.0 nebo vyšší, Opera verze 12.0 nebo vyšší, Google Chrome verze 23.0. nebo vyšší, Safari verze 5.0 nebo vyšší, Microsoft Edge verze 25.10586.0.0 nebo vyšší; (4) doporučované minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) zapnutí ukládání souborů cookies a obsluhy Javascript v internetovém prohlížeči.
  3. Uživatel je povinen používat internetový obchod způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy, za současného respektování osobních práv, autorského práva a duševního vlastnictví poskytovatele služeb a třetích osob. Uživatel je povinen zadávat pravdivé údaje. Uživateli je zakázáno sdílet nedovolený obsah.
  4. Režim reklamačního řízení:
   1. Reklamace související s elektronicky poskytovanými službami poskytovatele služeb a ostatní reklamace související s provozem internetového obchodu (s vyloučením reklamace zboží, která je popsána v bodě 6 obchodních podmínek) může uživatel podávat například:
   2. písemně na adresu: ul. Usługowa 5, 64-100 Leszno;
   3. elektronicky prostřednictvím elektronické pošty na adresu: kontakt@lou.cz.
   4. V popisu reklamace je vhodné uvést: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druhu a data vzniku závady; (2) požadavek uživatele a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci – usnadní a urychlí to řešení reklamace na straně poskytovatele služeb. Požadavky obsažené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučovaného popisu reklamace.
   5. Poskytovatel služeb se k podané reklamaci vyjádří neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dní od jejího podání.
 3. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV
  1. Uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím nastává po předchozím podání objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 obchodních podmínek.
  2. Cena zboží, zobrazená na stránkách internetového obchodu, je uvedena v českých korunách a obsahuje daně. O celkové ceně zboží (včetně daní), které je předmětem objednávky, a také o nákladech na dopravu (včetně poplatků za přepravu, doručení a poštovní služby) a o jiných nákladech, a pokud nelze určit výši těchto poplatků – o povinnosti jejich úhrady, je zákazník informován na stránkách internetového obchodu během podávání objednávky a také v době vyjádření souhlasu zákazníka s uzavřením kupní smlouvy.
  3. Uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě prostřednictvím objednávkového formuláře
   1. Uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím nastává po předchozím podání objednávky v internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 obchodních podmínek.
   2. Po podání objednávky prodávající neprodleně potvrdí její obdržení a současně přijímá objednávku k realizaci. Potvrzení o obdržení objednávky a jejím přijetí k realizaci probíhá prostřednictvím e-mailové zprávy, kterou prodávající odesílá zákazníkovi na adresu elektronické pošty zadanou při podání objednávky. Tato zpráva obsahuje nejméně prohlášení prodávajícího o obdržení objednávky a jejím přijetí k realizaci a potvrzení uzavření kupní smlouvy. V době doručení výše uvedené zprávy zákazníkovi je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím.
  4. Zaznamenávání, zabezpečení a zpřístupnění obsahu kupní smlouvy zákazníkovi je umožněno (1) zpřístupněním těchto obchodních podmínek na stránkách internetového obchodu a (2) zasláním e-mailu, o kterém se hovoří v bodě 3.3.2. obchodních podmínek, zákazníkovi. Obsah kupní smlouvy je navíc zaznamenán a zabezpečen v IT systému internetového obchodu prodávajícího.
 4. PODMÍNKY A TERMÍNY PLATEB ZA ZBOŽÍ
  1. Prodávající přijímá platby vyplývající z kupní smlouvy následujícími způsoby:
   1. Platba v hotovosti na dobírku při převzetí zboží.
   2. Platba převodem na bankovní účet prodávajícího.
    1. Banka: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
    2. Číslo účtu: 86 1020 3088 0000 8802 0086 1773.
   3. Elektronické platby a platby kartou prostřednictvím platební brány PayU.pl a PayPal.com/pl – možné aktuální způsoby platby jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu v informační záložce, která se týká platebních podmínek a na internetových stránkách http://www.payu.pl a http://www.paypal.com/pl.
    1. Vyúčtování transakcí elektronických plateb a transakcí platební kartou probíhá podle volby zákazníka prostřednictvím brány PayU.pl nebo PayPal.com/pl. Zpracování elektronických plateb a platební kartou provádí:
     1. PayU.pl – společnost PayU S.A. se sídlem v Poznani (adresa sídla: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), zapsaná do obchodního rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem 0000274399, registrační složka je uložena u Obvodního soudu Poznań – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, základní kapitál ve výši 4.000.000 PLN, splacený v plné výši, DIČ: 779-23-08-495.
     2. PayPal.com – společnost PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. patro, 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
  2. Doba splatnosti:
   1. Pokud zákazník zvolí platbu převodem, elektronickou platbu nebo platbu platební kartou, je povinen provést úhradu ve lhůtě do 3 kalendářních dní ode dne uzavření kupní smlouvy.
   2. Pokud zákazník zvolí platbu v hotovosti na dobírku při převzetí zboží, nebo platbu v hotovosti při osobním odběru, je povinen provést platbu při převzetí zboží.
 5. CENA, PODMÍNKY A TERMÍNY DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Doprava zboží k zákazníkovi je zpoplatněna, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak. Náklady na dopravu zboží (včetně poplatků za přepravu, doručení a poštovní služby) jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu v informační záložce, která se týká nákladů na dopravu, během podávání objednávky a také v době vyjádření souhlasu zákazníka s uzavřením kupní smlouvy.
  2. Prodávající realizuje následující způsoby doručení zboží:
   1. Kurýrní zásilka, kurýrní zásilka na dobírku.
   2. Zásilka do balíkomatu.
   3. Osobní vyzvednutí na adrese: ul. Usługowa 5, 64-100 Leszno – pracovní dny od 10:00 do 14:00 hodin.
  3. Zboží je zákazníkovi doručeno do 10 pracovních dní, pokud není v popisu daného zboží nebo během podávání objednávky uvedena jiná lhůta. V případě zboží s různými termíny dodávky je termínem dodávky nejdelší uvedený termín. Lhůta pro doručení zboží zákazníkovi začíná běžet:
   1. Pokud si zákazník zvolí způsob platby převodem, elektronicky nebo platební kartou – ode dne připsání finančních prostředků na bankovní účet nebo zúčtovací účet prodávajícího.
   2. Pokud si zákazník zvolí platbu v hotovosti na dobírku – ode dne uzavření kupní smlouvy.
  4. Bude-li podáno několik objednávek z jednoho účtu, prodávající si vyhrazuje právo na sloučení objednávek do jednoho balíku.
 6. REKLAMACE ZBOŽÍ
  1. Základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi, pokud má prodané zboží fyzickou nebo právní vadu (ručení), upravují všeobecně platné právní předpisy, především občanský zákoník (zejména čl. 556-576 občanského zákoníku).
  2. Prodávající je povinen dodat zákazníkovi zboží bez vad. Podrobné informace o odpovědnosti prodávajícího z titulu vady zboží a právech zákazníka jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu v informační záložce týkající se reklamací.
  3. Reklamaci může zákazník podat například:
   1. písemně na adresu: ul. Usługowa 5, 64-100 Leszno;
   2. elektronicky prostřednictvím elektronické pošty na adresu: kontakt@lou.cz;
  4. V popisu reklamace je vhodné uvést: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vzniku vady; (2) požadovaný způsob vyřešení reklamace, tj. zajištění shody zboží s kupní smlouvou, nebo prohlášení o slevě z ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci – usnadní a urychlí to řešení reklamace na straně prodávajícího. Požadavky obsažené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučovaného popisu reklamace.
  5. Prodávající vyřeší reklamaci zákazníka neprodleně, nejpozději ve lhůtě do 14 kalendářních dní od data jejího podání. Pokud zákazník, který je spotřebitelem, požádal o výměnu věci nebo odstranění vady, nebo podal prohlášení o slevě z ceny a uvedl částku, o kterou má být cena snížena, a prodávající k tomuto požadavku nezaujal stanovisko ve lhůtě do 14 kalendářních dní, má se za to, že tento požadavek byl uznán za oprávněný.
  6. Zákazník, který uplatňuje práva z titulu ručení za vady, je povinen na náklady prodávajícího dodat vadné zboží na adresu: ul. Usługowa 5, 64-100 Leszno. V případě zákazníka, který je spotřebitelem, náklady na doručení zboží hradí prodávající. V případě zákazníka, který není spotřebitelem, náklady na doručení hradí zákazník. Pokud by s ohledem na druh zboží nebo způsob jeho montáže bylo jeho dodání ze strany zákazníka příliš komplikované, zákazník je povinen zpřístupnit zboží prodávajícímu v místě, kde se zboží nachází.
 7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ REKLAMACÍ, VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ A PODMÍNKY PŘÍSTUPU K TĚMTO METODÁM
  1. Podrobné informace ohledně možnosti využití mimosoudních způsobů řešení reklamace a vymáhání nároků a podmínek přístupu k těmto metodám, určené pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, jsou dostupné na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  2. V rámci Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele funguje také kontaktní centrum (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo písemný kontakt: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), jehož úkolem je poskytování pomoci spotřebitelům v záležitostech týkajících se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
  3. Spotřebitel má následující příkladové možnosti využití mimosoudních způsobů řešení reklamace a vymáhání nároků: (1) Žádost o urovnání sporu u stálého spotřebitelského rozhodčího soudu (více informací na stránkách http://www.spsk.wiih.org.pl/; (2) návrh na mimosoudní řešení sporu ke krajskému inspektorátu Obchodní inspekce (více informací na internetových stránkách místně příslušného inspektorátu podle místa podnikání prodávajícího); a (3) pomoc okresního (městského) veřejného ochránce práv spotřebitelů nebo sociálních organizací, jejichž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (mj. Sdružení spotřebitelů, Asociace polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mj. elektronicky na adrese porady@dlakonsumentow.pl a na telefonní infolince pro spotřebitele 801 440 220 (infolinka je v provozu: pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin, poplatek za spojení podle tarifu operátora).
  4. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je dostupná platforma internetového systému pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na unijní úrovni (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná internetová stránka s místem komplexní obsluhy pro spotřebitele a podnikatele usilující o mimosoudní vyřešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z internetové kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (více informací o samotné platformě na internetové adrese Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (TÝKÁ SE KUPNÍCH SMLUV UZAVŘENÝCH OD 25. PROSINCE 2014)
  1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může ve lhůtě do 14 kalendářních dní od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakýchkoli nákladů, vyjma nákladů uvedených v bodě 8.8 obchodních podmínek. Pro zachování této lhůty stačí odeslat prohlášení před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může být podáno například:
   1. písemně na adresu: ul. Usługowa 5, 64-100 Leszno;
   2. elektronicky prostřednictvím elektronické pošty na adresu: kontakt@lou.cz;
  2. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 k nařízení vlády, navíc je dostupný v bodě 11 obchodních podmínek a na stránkách internetového obchodu v záložce týkající se odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může použít vzorový formulář, není to však povinné.
  3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:
   1. u smlouvy, při jejímž plnění prodávající vydává zboží a je povinen převést jeho vlastnictví (např. kupní smlouva) – od doby, kdy zboží převzal sám spotřebitel nebo jej převzala jím určená třetí osoba, jiná než přepravce, a v případě smlouvy, která: (1) obsahuje několik kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, po částech nebo v sériích – od doby dodání posledního kusu zboží, části nebo série; nebo (2) spočívá v pravidelných dodávkách zboží po určitou dobu – od doby dodání prvního zboží.
   2. u ostatních smluv – od data uzavření smlouvy.
  4. V případě zboží prodávaného jako sada se může odstoupení od smlouvy týkat výhradně všech součástí sady.
  5. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku je smlouva považována za neuzavřenou.
  6. Prodávající je povinen neprodleně, nejdéle však do 14 kalendářních dní od data obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím uskutečněné platby, včetně nákladů na dopravu zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený internetovým obchodem). Prodávající provádí vrácení platby za použití stejného způsobu platby, který použil spotřebitel, ledaže spotřebitel výslovně souhlasí s jinými způsobem vrácení, který pro něj však není spojen s žádnými náklady. Pokud prodávající nenavrhl, že sám převezme zboží od spotřebitele, může pozastavit vrácení plateb obdržených od spotřebitele do doby obdržení zboží zpět, nebo doručení dokladu o odeslání zboží zpět ze strany spotřebitele, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.
  7. Spotřebitel je povinen, nejpozději ve lhůtě do 14 kalendářních dní ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit zboží prodávajícímu nebo jej předat osobě oprávněné prodávajícím k převzetí zboží, pokud však prodávající nenavrhl, že zboží převezme sám. Pro zachování lhůty stačí zboží odeslat před jejím uplynutím. Spotřebitel může vrátit zboží na adresu: ul. Usługowa 5, 64-100 Leszno.
  8. Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží, které je následkem jeho používání způsobem, který přesahuje rozsah nezbytný pro zjištění charakteru, vlastností a funkčnosti zboží.
  9. Možné škody související s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je povinen uhradit spotřebitel:
   1. Pokud spotřebitel zvolil způsob dopravy zboží jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený internetovým obchodem, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli dodatečně vynaložené náklady.
   2. Spotřebitel hradí přímé náklady na vrácení zboží.
   3. V případě plnění, které je službou, jejíž poskytnutí – na výslovnou žádost spotřebitele – bylo zahájeno před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy, spotřebitel, který vykonává právo na odstoupení od smlouvy, je po oznámení takového požadavku povinen uhradit služby poskytnuté do doby odstoupení od smlouvy. Částka k úhradě se vypočítává proporcionálně k rozsahu poskytnutého plnění, se zohledněním smluvně sjednané ceny nebo odměny. Pokud je cena nebo odměna nadměrná, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota poskytnutého plnění.
  10. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nepřísluší spotřebiteli ve vztahu ke smlouvám:
   1. (1) na poskytování služeb, pokud prodávající poskytl kompletní službu se souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován, že po poskytnutí služby ze strany prodávajícího zanikne právo na odstoupení od smlouvy; (2) ve kterých cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad kterými prodávající nemá kontrolu a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) jejichž předmětem plnění je neprefabrikované zboží, vyrobené podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) jejichž předmětem plnění je zboží podléhající rychlé zkáze nebo mající krátkou lhůtu spotřeby; (5) jejichž předmětem plnění je zboží dodávané v zapečetěném obalu, které po otevření nelze vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání porušen; (6) jejichž předmětem plnění je zboží, které je po dodání – s ohledem na svůj charakter – neodlučitelně spojeno s jinými věcmi; (7) jejichž předmětem plnění jsou alkoholické nápoje, u kterých byla cena sjednána při uzavření kupní smlouvy, avšak jejich dodání může nastat teprve po uplynutí 30 dní a jejich hodnota závisí na výkyvech trhu, nad kterými prodávající nemá kontrolu; (8) ve kterých spotřebitel výslovně požadoval, aby k němu prodávající přijel za účelem provedení urgentní opravy nebo údržby, pokud prodávající poskytuje dodatečně jiné služby než ty, jejichž poskytnutí spotřebitel požadoval, nebo dodává zboží jiné než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, právo na odstoupení od smlouvy spotřebiteli přísluší pouze ve vztahu k dodatečným službám nebo zboží; (9) jejichž předmětem plnění jsou zvukové nebo video nahrávky nebo počítačové programy dodané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání porušen; (10) na doručování denního tisku, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy na předplatné; (11) uzavřeným formou veřejné aukce; (12) na poskytování služeb v rozsahu ubytování, jiného než pro účely bydlení, přepravy věcí, pronájmu vozidel, gastronomie, služeb souvisejících s rekreací, zábavou, sportem nebo kulturou, pokud byl ve smlouvě stanoven den nebo období poskytnutí služby; (13) na dodávku digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a pokud prodávající informoval spotřebitele o zániku práva na odstoupení od smlouvy.
 9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ
  1. Tento bod obchodních podmínek a ustanovení v něm obsažená se týkají výhradně zákazníků a uživatelů, kteří nejsou spotřebiteli.
  2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy se zákazníkem, který není spotřebitelem, ve lhůtě do 14 kalendářních dní od data jejího uzavření. Odstoupení od kupní smlouvy může v tomto případě nastat bez uvedení důvodu a nezakládá na straně zákazníka žádné nároky vůči prodávajícímu.
  3. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, má prodávající právo omezit dostupné možnosti platby, včetně požadování úhrady části nebo celé kupní ceny formou zálohy, a to nezávisle na zákazníkem zvolené možnosti platby a skutečnosti uzavření kupní smlouvy.
  4. V době, kdy prodávající předá zboží přepravci, přecházejí na zákazníka, který není spotřebitelem, veškeré výhody a břemena související se zbožím a riziko případné ztráty nebo poškození zboží. Prodávající v takovém případě nenese odpovědnost za ztrátu, úbytek nebo poškození zboží, vzniklé od jeho převzetí do přepravy až po jeho předání zákazníkovi, a za prodlevu při přepravě zásilky.
  5. Pokud je zboží zákazníkovi zasíláno prostřednictvím přepravce, zákazník, který není spotřebitelem, je povinen zkontrolovat zásilku v době a způsobem sjednaným pro zásilky tohoto druhu. Pokud zjistí, že během přepravy došlo k úbytku nebo poškození zboží, je povinen učinit veškeré nezbytné kroky k prokázání odpovědnosti přepravce.
  6. V souladu s čl. 558 § 1 občanského zákoníku je odpovědnost prodávajícího z titulu ručení za vady zboží vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem, vyloučena.
  7. V případě uživatelů, kteří nejsou spotřebiteli, může poskytovatel služeb vypovědět smlouvu o elektronicky poskytované službě s okamžitým účinkem a bez uvedení důvodu, a to odesláním příslušného prohlášení uživateli.
  8. Odpovědnost poskytovatele služeb/prodávajícího ve vztahu k uživateli/zákazníkovi, který není spotřebitelem, bez ohledu na její právní základ, je omezena – jak v rámci jednotlivého nároku, tak také ve vztahu ke všem nárokům společně – do výše zaplacené ceny a nákladů na dodávku z titulu kupní smlouvy, maximálně však do výše šesti tisíc českých korun. Poskytovatel služeb/prodávající nese odpovědnost ve vztahu k uživateli/zákazníkovi, který není spotřebitelem, pouze za typické škody předpokládané v době uzavření smlouvy a nenese ve vztahu k uživateli/zákazníkovi, který není spotřebitelem, odpovědnost z titulu ušlého zisku.
  9. Veškeré spory vzniklé mezi prodávajícím/poskytovatelem služeb a zákazníkem/uživatelem, který není spotřebitelem, budou řešeny u soudu místně příslušného podle sídla prodávajícího/poskytovatele služeb.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Smlouvy uzavírané internetovým obchodem jsou uzavírány v českém jazyce.
  2. Změny obchodních podmínek:
   1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na provádění změn obchodních podmínek ze závažných důvodů, tj.: změna právních předpisů; změna platebních a dodacích podmínek – v rozsahu, v jakém mají tyto změny vliv na realizaci ustanovení těchto obchodních podmínek.
   2. Budou-li na základě těchto obchodních podmínek uzavřeny smlouvy kontinuálního charakteru (např. elektronické poskytování služeb – Účet), změněné obchodní podmínky budou pro uživatele závazné, pokud byly dodrženy podmínky obsažené v čl. 384 a 384[1] občanského zákoníku, tj. uživatel byl řádně informován o změnách a nevypověděl smlouvu ve lhůtě 14 kalendářních dní ode dne informování. Pokud by změna obchodních podmínek měla za následek zavedení jakýchkoli nových poplatků nebo zvýšení stávajících, uživatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy.
   3. V případě, že jsou na základě těchto obchodních podmínek uzavřeny smlouvy s jiným charakterem, než smlouvy kontinuální (např. kupní smlouvy), změny obchodních podmínek nebudou žádným způsobem narušovat práva uživatelů/zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, před nebytím účinnosti změn.
  3. U záležitostí, které tyto obchodní podmínky neupravují, budou uplatňovány všeobecně platné polské právní předpisy, zejména: občanského zákoníku; zákona o elektronicky poskytovaných službách ze dne 6. února 2020 (zák. z roku 2020, pol. 344); u kupních smluv uzavřených do 24. prosince 2014 se zákazníky, kteří jsou spotřebiteli - předpisy zákona o ochraně některých práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem ze dne 2. března 2000 (zák. z roku 2000, č. 22, pol. 271 se zm.) a zákona o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje (zák. z roku 2012, pol. 1122) a o změně občanského zákoníku ze dne 29. června 2020 (zák. z roku 2020, pol. 1145); u kupních smluv uzavřených od 25. prosince 2014 se zákazníky, kteří jsou spotřebiteli – předpisy zákona o ochraně spotřebitele ze dne 28. ledna 2020 (zák. z roku 2020, pol. 287); a jiné příslušné předpisy všeobecně platného práva.
 11. VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (PŘÍLOHA Č. 2 K ZÁKONU O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE)

Vzor formuláře odstoupení od smlouvy

(tento formulář vyplňte a odešlete pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 1. - Adresát:

LOU Společnost s ručením omezeným

ul. Usługowa 5, 64-100 Leszno

lou.cz

kontakt@lou.cz

 1. - Já/My(*) tímto informuji/informujeme(*) o mém/našem odstoupení od kupní smlouvy následujících věcí(*), smlouvy o dodávce následujících věcí(*), smlouvy o dílo spočívající ve zhotovení následujících věcí(*), smlouvy o poskytování následující služby(*)
 2. - Datum uzavření smlouvy(*)/převzetí(*)
 3. - Jméno a příjmení spotřebitele(-ů)
 4. - Adresa spotřebitele(-ů)
 5. - Podpis spotřebitele(-ů) (pouze v případě, že je formulář odesílán v papírové podobě)
 6. - Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

pixel