PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ INTERNETOVÉHO OBCHODU

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ INTERNETOVÉHO OBCHODU

OBSAH:

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 2. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
 3. ÚČEL, PRÁVNÍ DŮVODY, OBDOBÍ A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 6. PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE ÚDAJE TÝKAJÍ
 7. COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALYTIKA
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 9. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto podmínky ochrany osobních údajů internetového obchodu mají informativní charakter, což znamená, že nejsou zdrojem povinností pro uživatele nebo zákazníky internetového obchodu. Podmínky ochrany osobních údajů obsahují především pravidla týkající se zpracování osobních údajů správcem v internetovém obchodě, včetně právních důvodů, účelu a rozsahu zpracování osobních údajů a práv osob, kterých se údaje týkají, a také informace v oblasti používání souborů cookies a analytických nástrojů v internetovém obchodě.
  2. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím internetového obchodu jsou společníci provozující ekonomickou činnost na základě občanské společnosti pod názvem LOU Společnost s ručením omezeným ul. Usługowa 5, 64-100 Leszno Okresní soud Poznaň-Nové Město a Wilda v Poznani Základní kapitál: PLN. KRS: 0001039749, NIP: 6972311618, REGON: 302689485, E-mail: iod@lou.pl – dále jen „správce”, která je současně provozovatelem internetového obchodu a prodávajícím.
  3. Osobní údaje jsou v internetovém obchodě správcem zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“ nebo „nařízení GDPR“. Oficiální text nařízení GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  4. Používání internetového obchodu, včetně provádění nákupu, je dobrovolné. Stejně tak je dobrovolné poskytování osobních údajů uživatelem internetového obchodu nebo jeho zákazníkem, s výhradou dvou výjimek: (1) uzavírání smluv se správcem – neposkytnutí osobních údajů, nezbytných k uzavření a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronické služby se správcem, v případech a rozsahu uvedeném na stránkách internetového obchodu a v obchodních podmínkách internetového obchodu a těchto podmínkách ochrany osobních údajů, má za následek nemožnost uzavření takové smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v takovém případě smluvním požadavkem, a pokud osoba, které se údaje týkají, chce uzavřít danou smlouvu se správcem, je povinna poskytnout nezbytné údaje. Rozsah údajů nezbytných k uzavření smlouvy je pokaždé předem uveden na stránkách internetového obchodu a v obchodních podmínkách internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti správce – poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím ze všeobecně závazných právních předpisů, které ukládají správci povinnost zpracování osobních údajů (např. zpracování údajů za účelem vedení daňových nebo účetních knih) a jejich neposkytnutí znemožní správci plnění těchto povinností.
  5. Správce vynaloží veškeré úsilí za účelem ochrany zájmů osob, kterých se jím zpracovávané údaje týkají, a zejména je odpovědný a garantuje, že jím shromažďované údaje jsou: (1) zpracovávány v souladu se zákonem; (2) shromažďovány pro stanovené, zákonné účely a nejsou poskytovány k dalšímu zpracování v rozporu s těmito účely; (3) věcně správné a adekvátní ve vztahu k účelům, pro jaké jsou zpracovávány; (4) uchovávány v podobě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, nejdéle po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování a (5) zpracovávány způsobem zajišťujícím odpovídající bezpečnost osobních údajů, v tom ochranu proti nepovolenému nebo nezákonnému zpracování a případné ztrátě, zničení nebo poškození, pomocí vhodných technických nebo organizačních prostředků.
  6. Při zohlednění charakteru, rozsahu, kontextu a účelu zpracování a rizika porušení práv a svobod fyzických osob, s různou pravděpodobností a váhou rizika, správce zavádí příslušná technická a organizační opatření, aby zpracování probíhalo v souladu s tímto nařízením a aby to mohl prokázat. Tato opatření jsou v případě potřeby podrobena auditu a aktualizována. Správce používá technická opatření předcházející získávání a úpravě osobních údajů, zasílaných elektronickou cestou, neoprávněnými osobami.
  7. Veškerá slova, výrazy a zkratky v těchto podmínkách ochrany osobních údajů, ke kterým existuje definice obsažená v obchodních podmínkách internetového obchodu (např. prodávající, internetový obchod, uživatel, elektronicky poskytovaná služba), které jsou dostupné na stránkách internetového obchodu, je nutné chápat v souladu s touto definicí.
 10. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
  1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případě, že – a v takovém rozsahu, jakém – je splněna nejméně jedna z následujících podmínek: (1) osoba, které se údaje týkají, vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů; (2) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je osoba, které se údaje týkají, nebo pro zahájení činností na žádost osoby, které se údaje týkají, před uzavřením smlouvy; (3) zapracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z chránených zájmů realizovaných správcem nebo třetí stranou, s výjimkou situací, jejichž nadřazený charakter vůči těmto zájmům mají zájmy nebo základní práva a svobody osoby, které se údaje týkají, vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud osoba, které se údaje týkají, je dítětem.
  2. Zpracování osobních údajů správcem pokaždé vyžaduje vznik nejméně jednoho z důvodů obsažených v bodě 2.1 podmínek ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody pro zpracování osobních údajů uživatelů a zákazníků internetového obchodu správcem jsou uvedeny v dalším bodě podmínek ochrany osobních údajů – ve vztahu k danému účelu zpracování osobních údajů správcem.
 11. ÚČEL, PRÁVNÍ DŮVODY, OBDOBÍ A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
  1. Účel, právní důvody, období a rozsah a příjemce osobních údajů zpracovávaných správcem pokaždé vyplývá z kroků učiněných daným uživatelem nebo zákazníkem v internetovém obchodě. Například, pokud se zákazník rozhodne uskutečnit nákup v internetovém obchodě, a vybere si osobní převzetí zakoupeného zboží, namísto doručení přepravcem, jeho osobní údaje budou zpracovány pro účely plnění uzavřené kupní smlouvy, ale nebudou již poskytnuty přepravci, který realizuje doručení na příkaz správce.
  2. Správce může zpracovávat osobní údaje v internetovém obchodě pro následující účely, za následujících podmínek, v období a v následujícím rozsahu:
Účel zpracovávaných údajůPrávní důvody zpracování a období uchovávání údajůRozsah zpracovávaných údajů
Plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o elektronickém poskytování služeb nebo zahájení činností na žádost osoby, které se údaje týkají, před uzavřením výše uvedených smluvČlánek 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR (plnění smlouvy)

Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění, rozvázání nebo jinému zániku uzavřené smlouvy.
Maximální rozsah: jméno a příjmení, e-mail, kontaktní telefonní číslo; adresa dodávky (ulice, číslo domu, číslo bytu, poštovní směrovací číslo, město, stát), adresa bydliště/provozovny/sídla (pokud je jiná než adresa dodávky).

V případě uživatelů nebo zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může správce požadovat navíc název firmy a daňové identifikační číslo (DIČ) uživatele nebo zákazníka.

Uvedený rozsah je maximální – v případě např. osobního odběru není nutné uvádět adresu dodávky.
Přímý marketingČlánek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (chráněný zájem správce)

Údaje jsou uchovávány po dobu trvání chráněného zájmu realizovaného správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků ve vztahu k osobě, které se údaje týkají, z titulu správcem provozované ekonomické činnosti. Dobu promlčení upravují právní předpisy, zejména občanského zákoníku (základní lhůta promlčení nároků souvisejících s provozováním ekonomické činnosti činí tři roky, a u kupní smlouvy dva roky).

Správce nesmí zpracovávat údaje pro účely přímého marketingu v případě vyjádření účinné námitky v tomto rozsahu osobou, které se údaje týkají.
Adresa elektronické pošty
MarketingČlánek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR (souhlas)

Údaje jsou uchovávány do doby odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů osobou, které se údaje týkají.
Jméno, e-mail
Vedení účetních knihČlánek 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR v souvislosti s čl. 74 odst. 2 zákona o účetnictví, tj. ze dne 30. ledna 2018 (zák. z roku 2018, pol. 395)

Údaje jsou uchovávány po dobu uloženou právními předpisy, které ukládají správci povinnost uchovávat účetní knihy (5 let, počínaje od začátku roku následujícího po účetním roce, kterého se údaje týkají).
Jméno a příjmení; adresa bydliště/provozovny/sídla (pokud je jiná než adresa dodávky), název firmy a daňové identifikační číslo (DIČ) uživatele nebo zákazníka
Určení, vymáhání nebo ochrana nároků, které může nést správce, nebo které mohou být vymáhány od správceČlánek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR

Údaje jsou uchovávány po dobu trvání chráněného zájmu realizovaného správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků ve vztahu k osobě, které se údaje týkají, z titulu správcem provozované ekonomické činnosti. Dobu promlčení upravují právní předpisy, zejména občanského zákoníku (základní lhůta promlčení nároků souvisejících s provozováním ekonomické činnosti činí tři roky, a u kupní smlouvy dva roky).
Jméno a příjmení; kontaktní telefonní číslo; e-mail; adresa dodávky (ulice, číslo domu, číslo bytu, poštovní směrovací číslo, město, stát), adresa bydliště/provozovny/sídla (pokud je jiná než adresa dodávky).

V případě uživatelů nebo zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může správce požadovat navíc název firmy a daňové identifikační číslo (DIČ) uživatele nebo zákazníka.
 1. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
  1. Pro správnou funkci internetového obchodu, včetně realizace uzavíraných kupních smluv, musí správce využívat služby od externích subjektů (jako např. dodavatel softwaru, přepravce nebo subjekt, který zpracovává platby). Správce využívá výhradě služeb takových zpracovatelských subjektů, kteří zajišťují dostatečné záruky zavedení příslušných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky nařízení GDPR a chránilo práva osob, kterých se údaje týkají.
  2. Poskytnutí údajů správcem neprobíhá v každém případě a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v podmínkách ochrany osobních údajů – správce poskytuje údaje výhradně v případě, že je to nezbytné k realizaci daného účelu zpracování osobních údajů a pouze v rozsahu nezbytném k jeho realizaci. Například, pokud zákazník vyzvedává zakoupené zboží osobně, jeho údaje nebudou poskytnuty přepravci spolupracujícímu se správcem.
  3. Osobní údaje uživatelů a zákazníků internetového obchodu mohou být poskytovány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:
   1. přepravci / speditéři / kurýrní služby – v případě zákazníka, který si v internetovém obchodě zvolí způsob dopravy poštou nebo prostřednictvím přepravce, správce poskytne shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému přepravci, speditérovi nebo zprostředkovateli realizujícímu zásilky na příkaz správce, a to v rozsahu nezbytném k realizaci dodávky zboží k zákazníkovi.
   2. subjekty zpracovávající elektronické platby nebo platby kartou – v případě zákazníka, který si v internetovém obchodě zvolí způsob platby elektronicky nebo platební kartou, správce poskytne shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému subjektu, který zpracovává výše uvedené platby v internetovém obchodě na příkaz správce, a to v rozsahu nezbytném ke zpracování platby realizované zákazníkem.
   3. úvěrové /leasingové společnosti – v případě zákazníka, který si v internetovém obchodě zvolí způsob platby splátkovým systémem nebo na leasing, správce poskytne shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému poskytovateli úvěrů nebo leasingové společnosti obsluhující výše uvedené platby v internetovém obchodě na příkaz správce, a to v rozsahu nezbytném ke zpracování platby realizované zákazníkem.
   4. poskytovatelé služeb, kteří dodávají správci technická, IT a organizační řešení, která umožňují správci provozování ekonomické činnosti, včetně internetového obchodu a elektronických služeb poskytovaných jeho prostřednictvím (zejména dodavatelé počítačového softwaru pro provoz internetového obchodu, dodavatelé elektronické pošty a hostingu a dodavatelé softwaru pro řízení firmy a poskytování technické podpory správci) – správce poskytuje shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému dodavateli, který jedná na jeho příkaz, pouze v případě a v rozsahu nezbytném k realizaci daného účelu zpracování údajů, shodného s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.
   5. dodavatelé účetních, právních a poradenských služeb, kteří poskytují správci účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účetní kancelář, právní kancelář nebo inkasní společnost) – správce poskytuje shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému dodavateli, který jedná na jeho příkaz, pouze v případě a v rozsahu nezbytném k realizaci daného účelu zpracování údajů, shodného s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.
 2. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
  1. Nařízení GDPR ukládá správci povinnost informovat o automatizovaném rozhodování, v tom profilování, o kterém se hovoří v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR, a – nejméně v těchto případech – důležitých informacích a pravidlech takového rozhodování a také o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro osobu, které se údaje týkají. Při zohlednění výše uvedeného správce uvádí v tomto bodě podmínek ochrany osobních údajů informace o možném profilování.
  2. Správce může v internetovém obchodě používat profilování pro účely přímého marketingu, ale rozhodnutí, která správce činí na jeho základě, se netýkají uzavření nebo odmítnutí uzavření kupní smlouvy, nebo také možnosti využívání elektronických služeb v internetovém obchodě. Výsledkem profilování v internetovém obchodě může být např. poskytnutí slevy, zaslání slevového kódu, připomenutí nedokončených nákupů, zaslání nabídky na zboží, které může odpovídat zájmům nebo preferencím dané osoby, nebo také nabídka lepších podmínek ve srovnání se standardní nabídkou internetového obchodu. I přes profilování se daná osoba sama rozhoduje, jestli bude chtít využít takto získané slevy, nebo lepších podmínek, a uskutečnit nákup v internetovém obchodě.
  3. Profilování v internetovém obchodě spočívá v automatické analýze nebo prognóze chování dané osoby na stránkách internetového obchodu, např. prostřednictvím přidání konkrétního zboží do košíku, prohlížení stránky konkrétního výrobku v internetovém obchodě, nebo také prostřednictvím analýzy dosavadní historie uskutečněných nákupů v internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je přístup správce k osobním údajům osoby, aby jí mohl následně zaslat např. slevový kód.
  4. Osoba, které se údaje týkají, má právo nepodléhat rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, v tom profilování, a vyvolává vůči této osobě právní důsledky nebo ji podobným způsobem výrazně ovlivňuje.
  5. Web používá funkce nástroje Hotjar, který dodává firma Hotjar Ltd (adresa hlavního sídla: St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta), který monitoruje a ukládá chování uživatele na webu. Tento nástroj registruje údaje ohledně chování uživatele, jako např.: navigace, rolování stránky, pohyb kurzoru. Shromažďovány jsou také informace o lokalizaci, používaném nástroji, operačním systému, prohlížeči nebo cookies. Hojtar umožňuje analýzu výše uvedených aktivit za účelem zvýšení efektivity webu. Získané údaje jsou zpracovávány hromadně a anonymizovaně (znamená to, že znemožňují identifikaci osoby). Více informací ohledně podmínek ochrany osobních údajů se nachází na adrese: https://www.hotjar.com/privacy. Každý uživatel má možnost vypnout aktivity měřené prostřednictvím Hotjar pomocí následujícího odkazu: https://www.hotjar.com/opt-out.
 3. PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE ÚDAJE TÝKAJÍ
  1. Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenos – osoba, které se údaje týkají, má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo na to být zapomenut“) nebo omezení zpracování a má právo podat námitku proti zpracování a také má právo na přenos svých údajů. Podrobné podmínky plnění výše uvedených práv se nacházejí v čl. 15-21 nařízení GDPR.
  2. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním – osoba, jejíž údaje jsou správcem zpracovávány na základě poskytnutého souhlasu (na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR), má právo kdykoli poskytnutý souhlas odvolat, bez vlivu na oprávněnost zpracování, ke kterému došlo na základě souhlasu, před jeho odvoláním. 
  3. Právo podat stížnost dozorčímu orgánu – osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány správcem, má právo podat stížnost dozorčímu orgánu, v režimu a způsobem obsaženým v předpisech nařízení GDPR a polského práva, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Dozorčím orgánem v Polsku je předseda Úřadu na ochranu osobních údajů.
  4. Právo podat námitku – osoba, které se údaje týkají, má právo kdykoli podat námitku – z důvodů souvisejících s její mimořádnou situací – proti zpracování osobních údajů týkajících se její osoby, založenému na čl. 6 odst. 1 písm. e) (zájem nebo veřejná správa) nebo f) (chráněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto předpisů. Správce v takovém případě již nesmí zpracovávat tyto osobní údaje, ledaže prokáže existenci závažných a právně podložených důvodů pro zpracování, nadřazených vůči zájmům, právům a svobodě osoby, které se údaje týkají, nebo důvodů pro zjištění, vymáhání nebo ochranu nároků.
  5. Právo podat námitku proti přímému marketingu – pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro potřeby přímého marketingu, osoba, které se údaje týkají, má právo kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se její osoby pro potřeby takového marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.
  6. Za účelem plnění práv, o kterých se hovoří v tomto bodě podmínek ochrany osobních údajů, lze kontaktovat správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo elektronickou poštou na adresu správce uvedenou v úvodu podmínek ochrany osobních údajů, nebo použít kontaktní formulář na stránkách internetového obchodu.
 4. COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALYTIKA
  1. Soubory cookies jsou malé textové informace v podobě textových souborů, odesílané serverem a ukládané na straně osoby, která navštívila stránky internetového obchodu (např. na pevném disku počítače, laptopu, nebo také na paměťové kartě chytrého telefonu – v závislosti na tom, jaké zařízení používá návštěvník našeho internetového obchodu). Podrobné informace ohledně souborů cookies a také historii jejich vzniku naleznete mj. zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 
  2. Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookies během návštěvy stránek internetového obchodu pro následující účely:
   1. identifikaci uživatelů, jako přihlášených v internetovém obchodě, a zobrazení, že jsou přihlášeni;
   2. zapamatování zboží přidaného do košíku za účelem podání objednávky;
   3. zapamatování údajů z vyplňovaných formulářů objednávky, dotazníků nebo přihlašovacích údajů do internetového obchodu;
   4. přizpůsobení obsahu stránek internetového obchodu individuálním preferencím uživatele (např. týkající se barev, velikosti písma, uspořádání stránky) a optimalizace používání stránek internetového obchodu;
   5. provádění anonymních statistik prezentujících způsob používání stránek internetového obchodu;
   6. remarketingu, tj. průzkumu chování návštěvníků internetového obchodu prostřednictvím anonymní analýzy jejich chování (např. opakující se návštěvy určitých stránek, klíčová slova, atd.) za účelem vytvoření jejich profilu a zobrazování reklam přizpůsobených jejich předpokládaným zájmům, také v době, kdy navštěvují jiné stránky v reklamní síti firmy Google Inc. a Facebook Ireland Ltd.;
  3. Většina internetových prohlížečů, které jsou dostupné na trhu, má jako výchozí nastaven souhlas s ukládáním souborů cookies. Každý uživatel má možnost nastavit používání souborů cookies prostřednictvím nastavení vlastního internetového prohlížeče. Znamená to, že lze např. částečně omezit (např. časově) nebo zcela vypnout možnost ukládání souborů cookies – v tomto posledním případě to však může mít vliv na některé funkce internetového obchodu (např. nemožnost projít kroky objednávky nebo přes formulář objednávky s ohledem na nezapamatování zboží v košíku během dalších kroků podávání objednávky).
  4. Nastavení internetového prohlížeče v oblasti souborů cookies jsou důležitá z hlediska souhlasu s používáním souborů cookies naším internetovým obchodem – v souladu s předpisy může být takový souhlas vyjádřen prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče. V případě neposkytnutí takového souhlasu je nutné náležitě změnit nastavení internetového prohlížeče v oblasti souborů cookies.
  5. Podrobné informace ohledně změny nastavení souborů cookies a jejich automatického odstraňování v nejpopulárnějších internetových prohlížečích jsou dostupné v nápovědě internetového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na daný odkaz):
 1. v prohlížeči Chrome
 2. v prohlížeči Firefox
 3. v prohlížeči Internet Explorer
 4. v prohlížeči Opera
 5. v prohlížeči Safari
 6. v prohlížeči Microsoft Edge
 1. Správce může v internetovém obchodě využívat služby Google Analytics, Universal Analytics, které poskytuje firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.) Tyto služby pomáhají správci analyzovat pohyb v internetovém obchodě. Shromážděné údaje jsou v rámci výše uvedených služeb zpracovávány anonymizovaně (jsou to tzv. provozní údaje, které znemožňují identifikaci osoby), a to ke generování statistik nápomocných při správě internetového obchodu. Tyto údaje mají hromadný a anonymní charakter, tj. neobsahují identifikační údaje (osobní údaje) osoby, která navštívila stránky internetového obchodu. Správce prostřednictvím výše uvedených služeb v internetovém obchodě shromažďuje takové údaje, jako: zdroje a média získání návštěvníků internetového obchodu a způsob jejich chování na stránkách internetového obchodu, informace ohledně zařízení a prohlížečů, ze kterých uživatelé navštěvují stránky, IP a domény, geografické údaje a demografické údaje (věk, pohlaví) a zájmy.
 2. Daná osoba může snadno zablokovat poskytování informací Google Analytics o jejích aktivitách na stránkách internetového obchodu – za tímto účelem lze instalovat do prohlížeče doplněk poskytovaný firmou Google Inc. dostupný zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 3. Správce může v internetovém obchodě využívat službu Facebook pixel, kterou poskytuje firma Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko). Tato služba pomáhá správci měřit efektivitu reklam a zjišťovat, jaké činnosti provádějí návštěvníci internetového obchodu, včetně zobrazení personalizovaných reklam těmto osobám. Podrobné informace o funkci Facebook pixel naleznete na následující internetové adrese: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
 4. Správa nástroje Facebook pixel je možná prostřednictvím nastavení reklam ve vlastním účtu na Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Správce doporučuje seznámit se po přechodu na jiné stránky s tamními podmínkami ochrany osobních údajů. Tyto podmínky ochrany osobních údajů se týkají pouze internetového obchodu správce.
pixel